Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Koncepcja i model pracy

 Koncepcja pracy przedszkola


1. Podstawą oddziaływań terapeutycznych jest budowanie i rozwijanie pozytywnych relacji dziecka z osobami z jego najbliższego otoczenia.
2. W budowaniu relacji wychodzimy od aktywnego, zmysłowego doświadczania świata przez dziecko.
3. Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, która prowadzi do zdobywania umiejętności i wiedzy 
o otaczającym świecie.
4. Wszystkie działania terapeutyczne mają służyć maksymalnie aktywnemu funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku: grupie przedszkolnej, rodzinie.
5. Rozbudzamy potrzeby komunikacyjne oraz rozwijamy i wzmacniamy umiejętności komunikacji niewerbalnej
i werbalnej dziecka.
6. Cele edukacyjne i terapeutyczne wynikają z aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
7. Poprzez organizowanie sytuacji sprzyjających interakcjom oraz wykorzystywanie wszelkich inicjatyw dzieci w tym zakresie dążymy do rozwoju społecznego dziecka.

 

Model Środowiskowy Fizjoterapii w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 

Terapia Środowiskowa

 

Aktualnie w krajach zachodnich medyczne pojmowanie niepełnosprawności jako choroby wymagającej jedynie medycznego leczenia zastąpiono myśleniem o pacjencie jako osobie z jej indywidualnymi problemami i potrzebami a rehabilitację jako profesjonalną pomoc, dzięki której osoby te mogą uzyskać większą aktywność, niezależność, samodzielność i autonomię w codziennym życiu.

Terapia środowiskowa, pojęcie zgodne z modelem ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 2001), zakłada, że środowisko w jakim przebywa, żyje niepełnosprawne dziecko jest ważne i musi być uwzględniane w trakcie planowania i realizacji interwencji terapeutycznych czyli, że diagnoza i terapia zdeterminowane są przez czynniki środowiskowe. W naturalnym środowisku dziecko wykorzystuje aktywność własną w sposób funkcjonalny, zgodnie i w odpowiedzi na swoje potrzeby.

Zgodnie z takim myśleniem terapia, której celem jest poprawa jakości życia, przynosi największe efekty jeśli odbywa się w osobistym naturalnym środowisku pacjenta i odnosi się do konkretnej czynności życiowej.

Liczne badania wskazują, że pacjenci objęci tego rodzaju terapią mają poczucie większej podmiotowości, gdyż zespół specjalistów odpowiada na ich indywidualne potrzeby i rozwiązuje ich indywidualne problemy. Pacjenci są zaangażowani w proces terapii ustalając najważniejsze dla siebie cele terapii wraz z członkami zespołu, w którego skład wchodzi także najbliższa rodzina. W rezultacie prowadzi to do zwiększenia motywacji, większej satysfakcji i szybciej osiąganych efektów terapii.

 

Model Środowiskowy Fizjoterapii w naszym przedszkolu

Naturalnym środowiskiem rozwojowym dziecka w wieku przedszkolnym jest jego dom i rodzina oraz przedszkole i rówieśnicy.

Opierając się na głównych założeniach terapii środowiskowej jako zespół koncentrujemy się na dziecku – jego potrzebach i możliwościach. Zespół specjalistów dokonuje diagnozy umiejętności funkcjonalnych przede wszystkim na podstawie obserwacji dziecka w jego codziennych aktywnościach przedszkolnych. Diagnoza ta ukierunkowana jest na obserwację tego co dane dziecko robi, co chciałoby robić i czego się oczekuje żeby robiło.

Głównym zadaniem fizjoterapeutów w naszym przedszkolu jest wspieranie dziecka w jego codziennych aktywnościach przedszkolnych, tak aby potrafiło wykorzystać swoje możliwości i aktualny potencjał ruchowy oraz nabyć i rozwijać konkretną nową umiejętność.

Działania te realizowane są poprzez bezpośrednie wspomaganie motoryczne dziecka (wykorzystanie wspomagań NDT- Bobath), dostosowanie środowiska, dobór sprzętu pomocniczego oraz instruktaże.

Dzięki takiemu modelowi pracy umożliwiamy dzieciom zdobywanie pozytywnych doświadczeń, które są związane z korzyściami rozwojowymi: motorycznymi, emocjonalnymi, społecznymi i umysłowymi.

W naturalnym środowisku dziecko chętniej wykorzystuje aktywność własną w sposób funkcjonalny, zgodnie i w odpowiedzi na swoje potrzeby.

Działania fizjoterapeutyczne realizowane są w czasie codziennych aktywności przedszkolaków:

 

W czasie w/w aktywności fizjoterapeuci w różny sposób wspomagają rozwój umiejętności poprzez stosowanie technik koncepcji NDT-Bobath a dzieci ćwiczą te umiejętności w swoim naturalnym środowisku fizycznym i społecznym.

 

 

Sposoby pracy fizjoterapeuty z dzieckiem:

 

Przemieszczanie i pozycjonowanie

 

Zakładanie i zdejmowanie garderoby

 

 

 Czynności toaletowe

 

Spożywanie posiłków

 

Zabawa i zajęcia pedagogiczne na sali

 

 

Indywidualne lub grupowe zajęcia poza salą przedszkolną

 

Najważniejszym celem terapeutycznym jest umożliwienie dziecku bycie aktywnym ponieważ aktywność umożliwia uczestniczenie w życiu społeczności przedszkolnej oraz jest ważne dla jego zdrowia i jakości życia oraz całej jego rodziny.

Aktualności

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19

zobacz więcej

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  

Al.Kasztanowa 4A
30-227 Kraków

tel: 12 424 14 51

e-mail: malta@przedszkolemaltanskie.pl

zobacz więcej