Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Wstęp

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest częścią Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych, których rozwój z różnych przyczyn przebiega nieprawidłowo i z tego powodu wymagają one specjalnych form i metod pracy.  Koncepcja pracy naszej placówki jest zgodna z zasadami pracy Maltańskiego Centrum i opiera się na:
- fundamentalnym znaczeniu pozytywnej relacji dla rozwoju oraz budowania autonomii dziecka ,
- kompleksowym i zespołowym modelu pracy, 
- kluczowym znaczeniu dostosowanego – tak w wymiarze fizycznym jak i emocjonalnym środowiska do specyficznych potrzeb dzieci, 
- pracy wysoce zindywidualizowanej, ukierunkowanej na rozwijanie konkretnych, funkcjonalnych umiejętności, które mają istotne znaczenie dla jakości życia naszych przedszkolaków i ich rodzin,
- przekonaniu, iż istotne zmiany dokonują się w środowisku dziecka – przedszkole, dom – dlatego też duża część pracy specjalistycznej jest realizowana w salach przedszkolnych oraz w ścisłej współpracy z rodzicami.
 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich powstało w lutym 2007 roku na podstawie wpisu do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zadaniem przedszkola jest organizowanie opieki, edukacji, rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, dbanie o ich indywidualny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki szkolnej oraz do możliwie niezależnego funkcjonowania w środowisku.
 

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością umysłową, zmysłową, ruchową oraz dzieci autystyczne w wieku od 3 roku życia. Dzieci  muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które są wydawane na wniosek rodzica przez Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Od 2007 roku, kiedy to w Przedszkolu rozpoczęła edukację 18 dzieci przebywająca w 3 grupach, placówka niezwykle się rozwinęła. Aktualnie mamy miejsca dla około 60 dzieci w 10 grupach. W grupie bawi się i uczy od 3 do 10 dzieci, którym towarzyszą nauczyciele, terapeuci i kadra wspomagająca. Każde dziecko ma zapewnioną kompleksową opiekę terapeutyczną dostosowaną do potrzeb oraz ciekawą ofertę zajęć pedagogicznych. Staramy się, aby dzieci miały możliwość uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy. Dlatego też zapewniamy atrakcyjne zajęcia, w których dziecięce zaangażowanie i aktywność własna jest największą wartością. Często wychodzimy poza przedszkole i organizujemy zajęcia i atrakcje korzystając z dóbr kultury naszej dzielnicy i miasta.

Aktualności

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19

zobacz więcej

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  

Al.Kasztanowa 4A
30-227 Kraków

tel: 12 424 14 51

e-mail: malta@przedszkolemaltanskie.pl

zobacz więcej