Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Aktualności

Załącznik do procedur:

Pobierz

 
_________________________

 

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19.

I. Postanowienia ogólne. 

1.     Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Związku Polskich Kawalerów Maltańskich zwanego dalej przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r, po aktualizacji z dn. 25 sierpnia 2020.

2.     Procedury obowiązują pracowników przedszkola, rodziców/opiekunów dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.

3.     Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami oraz  bezwzględnego ich stosowania.

4.    Pobyt dzieci w przedszkolu wynika z dobrowolnej decyzji rodziców, którzy są świadomi zagrożeń wynikających z sytuacji epidemii .

 

II. Procedury oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.

1.     Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie lub alergie (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, objawy żołądkowe).

2.     Rodzice na początku roku szkolnego składają oświadczenie, że w rodzinie i najbliższym otoczeniu nikt nie przebywa w kwarantannie i izolacji oraz pisemne zobowiązanie, że w razie zaistnienia takiej sytuacji poinformują o tym przedszkole – telefonicznie i mailowo – przedszkolemaltanskie@wp.pl – oraz pozostawią dziecko w domu. Oświadczenie i zobowiązanie – załącznik nr.1.

3.     Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby. W przypadku podwyższonej temperatury  u dziecka powyżej 37,2 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. W przypadku dzieci dowożonych transportem zorganizowanym dziecko z podwyższoną temperaturą będzie przyjęte do przedszkola i od razu skierowane do izolatorium a rodzic ma obowiązek niezwłocznie dziecko odebrać z przedszkola.

4.     W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki, duszności, objawów żołądkowych dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu izolatorium a obowiązkiem rodziców/opiekunów będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.

5.     W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się  rodzice/opiekunowie zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z przedszkolem.

 

III. Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1.     Zgłoszone dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7 .30 do 9.00  do grup porannych a do grup popołudniowych od 13.15 do 14.00. Naruszanie tych zasad może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola w kolejnych dniach o czym będzie każdorazowo decydował dyrektor.

2.     Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola mają obowiązek  noszenia maseczek.

3.     W wejściu do budynku pracownik przedszkola wykonuje pomiar temperatury. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

4.     Po pozytywnym wyniku pomiaru temperatury fakt dotarcia do przedszkola jest zgłaszany na udostępniony nr telefonu pracownika. Pracownik odbiera dziecko w wejściu do budynku, za wyjątkiem dzieci w okresie adaptacyjnym, które mogą wejść w przestrzeń przedszkola z rodzicem.

5.     Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą przed procedurą pomiaru temperatury.

6.     W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego i zminimalizowania długości kontaktu rodzice/opiekunowie  nie przebywają w pomieszczeniach szatni i salach przedszkolnych. Wyjątek stanowią rodzice dzieci adaptujących się do przedszkola, których również obowiązuje w tym czasie zasada utrzymania dystansu.

7.     Przed wejściem  na salę przedszkolną po przebraniu się w szatni dziecko będzie miało umyte i zdezynfekowane ręce.

8.     W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola lub jego odebranie rodzice/opiekunowie zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.

9.     W celu odebrania dziecka rodzice/opiekunowie dzwonią na udostępniony przez przedszkole nr telefonu do nauczyciela z grupy. Pracownik przedszkola odprowadza ubrane dziecko do wyjścia.

10.     Dzieci przynoszą do przedszkola niezbędne do funkcjonowania rzeczy osobiste, które będą używane wyłącznie przez dziecko oraz dezynfekowane przez pracowników przedszkola.

 

IV. Procedury przebywania dzieci na terenie przedszkola.

 

1.     Dzieci i opiekunowie zostają przypisani do stałych grup. W ciągu dnia przebywają w jednej sali, której nie opuszczają z wyjątkiem wychodzenia do ogrodu w ustalonych odstępach czasowych oraz na zaplanowane zajęcia terapeutyczne oraz do świetlicy.

2.     Z pomieszczeń i zostają usunięte zabawki i przedmioty , których nie można wyprać  i odkazić.

3.     Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek i pomocy po każdym ich użyciu przez dziecko, ich ilość zostanie ograniczona.

4.     Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie  będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkukrotnie w ciągu dnia .

5.     Do zabawy na świeżym powietrzu dostępny jest plac zabaw oraz parking wewnętrzny, który będzie przystosowany do zabawy dla dzieci. Ponadto dzieci mogą wychodzić na spacer na zewnątrz, gdzie w razie korzystania ze sprzętów ogólnodostępnych pracownicy przedszkola są zobowiązani zdezynfekować je  przed ich użyciem.

6.     W przypadku obserwowania u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu objawów pogorszenia samopoczucia należy zmierzyć dziecku temperaturę. W razie wystąpienia temperatury powyżej 37 stopni C dziecko zostaje umieszczone w izolatce a rodzice poinformowani o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

7.     W przypadku dzieci będących w okresie adaptacyjnym rodzic ma prawo przebywać na terenie przedszkola za zgodą dyrektora z zachowaniem środków ostrożności /dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, dystans 1,5 metra/. Okres adaptacyjny będzie skrócony do niezbędnego minimum.

 

V. Procedury obowiązujące pracowników przedszkola 

1.     Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia myją ręce dzieciom uwzględniając ich poziom samodzielności zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego . Środki do dezynfekcji i mycia rąk dostępne są w każdej sali i w łazience.

2.     Nauczyciele dbają o bezpieczny dystans społeczny z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

3.     Nauczyciele i pracownicy obsługi stosują środki ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki oraz myją i dezynfekują ręce szczególnie:

- przed i po kontakcie z dziećmi, szczególnie przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych takich jak toaleta i karmienie

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami i sprzętem,

- po usunięciu środków ochrony osobistej.

4.     Na terenie przedszkola nauczyciele i pomoce nauczycieli  ponadto:

- nie używają telefonów komórkowych, chyba, że wymaga tego kontakt z rodzicami, telefon również jest dezynfekowany,

- nie noszą biżuterii oraz zegarków,

- noszą bluzki z krótkimi rękawami w celu zapewnienia możliwości dokładnego mycia rąk,

- noszą  zmienianą i codziennie praną odzież wierzchnią.

5.     W sali przedszkolnej oraz w miejscach pobytu pracownicy regularnie:

-  wietrzą salę,

-  myją i dezynfekują powierzchnie wspólne – klamki, poręcze, podłogi, blaty, oparcia krzeseł oraz sprzęt i zabawki,

-  myją i dezynfekują powierzchnie dotykowe – biurka, stoliki, klawiatury, przełączniki, etc

6.     Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej są wyrzucane do specjalnie przygotowanych i opisanych koszy z workiem foliowym, który jest przechowywany w łazience i systematycznie wyrzucany.

 

VI. Procedury dotyczące żywienia w warunkach zagrożenia epidemicznego

1.     Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie przedszkola. Śniadanie dzieci przynoszą z domu a obiad zapewnia firma cateringowa. Rodzice w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach mają prawo dostarczyć  dziecku również własny obiad.

2.     Śniadania dzieci przynoszą we własnych czystych opisanych pojemnikach, które dziecko zabiera ze sobą do domu. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są dostarczone zgodnie z udostępnioną przedszkolu procedurą.

3.     Pracownicy kuchni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur higieny żywienia w stanie zagrożenia epidemicznego.

4.     Pracownicy kuchni minimalizują kontakty z innymi pracownikami przedszkola i ściśle przestrzegają zasad przebywania pracowników na terenie przedszkola.

5.     Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień. Przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.

6.     Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .

7.     Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się pracownik przedszkola. Naczynia i posiłki /obiad/ dostarczane są do sali przedszkolnej  przez wyznaczonego pracownika przedszkola.

8.     Dostarczenie posiłku na teren sali odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, która uwzględnia podwójne zabezpieczenie w trakcie transportu żywności. W pojemniku transportowym znajdują  się również naczynia i sztućce uprzednio wyparzone. Transport gotowych posiłków odbywa się z kuchni za pomocą  przekazywanego personelowi pod drzwi sali pojemnika z żywnością i naczyniami. Pojemnik odbierany jest w ten sam sposób .

9.     Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika przedszkola, po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia pojemnik za drzwi .

10.   Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .

11.  Naczynia, sztućce oraz pojemniki do transportowania żywności są dokładnie myte w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni  i/lub wyparzane .

12.  Pojemniki GN są myte i wyparzane w temperaturze co najmniej 60 stopni

13.  Pracownik kuchni zobowiązany jest do  przeprowadzenia dezynfekcji pojemników transportowych i odstawienie ich w wyznaczone miejsce, skąd odbierane są przez kierowcę firmy cateringowej.

14.  Pracownik kuchni w trakcie odbioru posiłków zobowiązany jest do noszenia rękawiczek oraz maseczki, a także w zakresie higieny osobistej, do przestrzegania postanowień „Instrukcji mycia i dezynfekcji rąk”. W razie konieczności kontaktu osobistego z kierowcą utrzymuje bezpieczny dystans społeczny.

 

VII. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia virusem Covid u dziecka.

1.     W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, objawy żołądkowe, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego na ten cel pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi . 

2.     Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności, wzmocnić środki ochrony osobistej (maska, przyłbica, fartuch ochronny). Po opuszczeniu pomieszczenia przez dziecko i opiekuna zostaje ono zdezynfekowane.

3.     Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą oraz sporządza notatkę z informacją o objawach chorobowych występujących u dziecka. Dyrektor deleguje pracownika z dzieckiem do izolatorium.

4.     Dyrektor natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa ich do niezwłocznego odbioru dziecka  z przedszkola.

5.     Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

6.     Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko  z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, zabawek).

7.     Pracownik po odprowadzeniu dziecka do rodzica musi dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić, fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie.

8.     W zależności od oceny sytuacji dyrektor może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola.

9.     Dyrektor lub pracownik sekretariatu sporządza listę osób przebywających w  tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną .

10.  Rodzice są zobowiązani zgłosić informację o podejrzeniu, stwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub odbywaniu kwarantanny na całodobowy numer alarmowy – 793808972

 

VIII. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.

1.     Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi. W przypadku występowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną .

2.     W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

3.     Do momentu transportu sanitarnego pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy przebywa w specjalnie przystosowanym do tego celu gabinecie - izolatorium.

4.     Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje gruntownie odkażony a powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.) zdezynfekowane.

5.     Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie przedszkola.

6.     Dyrektor podejmuje decyzję o czasowym zamknięciu przedszkola, niezwłocznie sporządza listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać w przedszkolu i powiadamia inspekcję sanitarną.

7.     Pracownicy są zobowiązani zgłosić informację o podejrzeniu, stwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub odbywaniu kwarantanny na całodobowy numer alarmowy - 793808972.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 roku do czasu ich odwołania. Aktualizacja została dokonana dnia 27 sierpnia.

 

 

 

 Pobierz w PDF

Aktualności

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19

zobacz więcej

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  

Al.Kasztanowa 4A
30-227 Kraków

tel: 12 424 14 51

e-mail: przedszkole@maltanskiecentrum.pl

zobacz więcej